Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi Ełckiej
Przejdź do treści

Regulamin podziału dzieci do grup przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym

Różne
Regulamin podziału dzieci do grup przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym w Nowej Wsi Ełckiej

I. Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808
z późn. zm.),
2.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. 2017 poz. 59.)
3.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz.60.) 4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
II. Zasady powoływania i działania komisji:
1. W celu przeprowadzenia podziału dzieci do grup przedszkolnych dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Ełckiej powołuje komisję zadaniową, w skład której wchodzą: nauczyciele grup przedszkolnych.
2. Posiedzenia komisji zwołuje dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Ełckiej.
3. Z obrad komisji sporządzany jest protokół.
4. Wyniki pracy komisji zostaną podane do wiadomości do 15 czerwca 2021 r.
5. Komisja zadaniowa działa do zakończenia procesu podziału wraz z posiedzeniem odwoławczym.
III. Kryteria podziału dzieci:
1. W roku przedszkolnym 2021/2022 zostaną utworzone 3 grupy przedszkolne. Grupę dzieci 3 – letnich, grupę dzieci 4- letnich i grupę dzieci 5 – letnich.
2. Dzieci, które uczęszczają do danej grupy wiekowej, przechodzą na kolejny rok szkolny ze swoimi nauczycielkami – jeżeli nie ma takiej możliwości stosuje się kryteria:
• przydział dzieci do poszczególnych grup warunkowany jest wiekiem dziecka, poziomem funkcjonowania społecznego oraz indywidualnego, a ponadto miesiąc urodzenia dziecka i jego płeć oraz który rok z kolei uczęszcza do placówki.
3. Podziału dzieci nowo przyjętych do grup przedszkolnych dokonuje się według daty urodzenia. W przypadku, kiedy dwoje lub więcej dzieci osiągnęło ten sam wiek, lecz z powodu ograniczenia liczebnego grup (25 dzieci) nie mogą zostać przydzielone do tej samej grupy, o przydziale w każdym indywidualnym przypadku decyduje Rada Pedagogiczna, mając na uwadze zawsze dobro dziecka.
4. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów rodzeństwa mogą być przydzielane do jednej grupy.
5. W miarę możliwości należy zachować w poszczególnych grupach równowagę liczbową chłopców i dziewcząt.
6. Wszelkie decyzje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sprawach nie objętych niniejszą procedurą podejmuje dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Ełckiej.
IV. Procedura odwoławcza
1. Wnioski o przeniesienie dziecka do innej grupy należy składać w terminie do siedmiu dni, licząc od daty ogłoszenia list grupowych.
2. Wniosek musi zawierać uzasadnienie i musi być podpisany przez obojga rodziców/prawnych opiekunów.
3. Złożone wnioski będą rozpatrywane przez komisję w ciągu siedmiu dni od upływu składania wniosków.
4. Decyzję w sprawie złożonego wniosku rodzice/prawni opiekunowie odbierają osobiście w sekretariacie szkoły.


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej
tel/fax: Budynek nr 1: 87 619 74 25, Budynek nr 2: 87 568 37 54
Projekt i aktualizacja: Lucyna Kuryło
ul. Ełcka 18, 19-300 Ełk; sp.nwe@interia.pl
Wróć do spisu treści